Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w
Conmarc Pracownia Galanterii Drzewnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szanowni Państwo.

W dniu 25 maja 2018 r. w Polsce zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której te dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest i pozostanie firma CONMARC z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Grunwaldzkiej 65, 62-100 Wągrowiec, NIP: 7660005384, REGON: 572000942.

CONMARC przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy sprzedaży, bądź zawarciem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez CONMARC (dalej jako: „Umowa”).

Ponadto, CONMARC przetwarza i będzie przetwarzać informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (Internet, rejestr KRS, baza CEiDG), tworząc własną bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

Wszelkie pozyskane dane osobowe przetwarzane są w sposób legalny. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompleksowe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszej informacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
zgoda, tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych, wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
wymogi kontraktowe, tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania Umowy lub podjęcia z Państwa inicjatywy przed jej zawarciem (np. poprzez złożenie zamówienia produktów lub usług oferowanych przez CONMARC), wskazane w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
wymogi ustawowe, tj. konieczność wypełnienia przez CONMARC obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
uzasadnione wymogi administratora, tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów CONMARC, wskazane w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

W oparciu o powyższe legalne podstawy przetwarzania danych, CONMARC będzie przetwarzać pozyskane od Państwa dane w następujących celach:

w celach wskazanych w zgodzie – na podstawie tej zgody – w takim przypadku mogą Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że CONMARC nie będzie mógł przetwarzać Państwa danych w celach wskazanych w zgodzie,
w celu oferowania produktów i usług CONMARC, analizy możliwości zawarcia Umowy, oceny ryzyka związanego z zawarciem Umowy lub jej wykonaniem, w tym poprzez budowanie Państwa profilu jako kontrahenta, analizowanie go i tworzenie prognoz oraz potrzeb, a następnie – w razie zawarcia Umowy – w celu jej wykonania, w tym w celu obsługi zapytań i reklamacji, realizacji Państwa zamówień, a także zawarcia umów towarzyszących np. umów zabezpieczających wierzytelności CONMARC,
w celu przestrzegania przez CONMARC przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych – na podstawie wymogów ustawowych,
w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej Umowy,
w celu marketingu produktów CONMARC w związku z Umową,
w celach zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT – na podstawie uzasadnionych wymogów administratora,
w celu obsługi zapytań skierowanych przy użyciu formularza kontaktowego na stronie internetowej CONMARC (Kontakt) – na podstawie wymogów kontraktowych lub uzasadnionych wymogów administratora, w zależności od przedmiotu zapytania.

Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania.
Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane w ciągu jednego z następujących terminów:

przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
albo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń CONMARC, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej – udostępniane innym niż CONMARC podmiotom, tj.:

podmiotom świadczącym usługi na rzecz CONMARC, np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom podatkowym i prawnym, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.

Przetwarzanie pozyskanych od Państwu danych przez firmę opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, a także zawarcie Umowy.

W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo prawo do:

uzyskania dostępu do swoich danych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
Ponadto, przysługiwać Państwu będzie prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

CONMARC nie powołuje inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z Państwa danymi oraz celem wykonywania ww. praw, mogą Państwo kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: „CONMARC” Pracownia Galanterii Drzewnej, ul. Grunwaldzka 65, 62-100 Wągrowiec, lub drogą elektroniczną na e-mail: poczta@conmarc.pl.

W przypadku udostępnienia przez Państwa firmie CONMARC danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób, prosimy o poinformowanie tych osób:

o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych firmie CONMARC,
o tym, że CONMARC jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej,
o tym, że są Państwo źródłem, od którego firma pozyskała ich dane.
Powrót na główną


HOME      Zapotrzebowanie materiałowe      Certyfikat - FSC®      Wyprzedaż nóg      Pracuj u nas      Artykuły w prasie      RODOPracownia Galanterii Drzewnej ©1990-2024
poczta@conmarc.pl


Góra strony
?>